Dotacje

30-443 Kraków, ul. Marcika 29
tel. 012 296 46 10, fax 012 296 46 12
e-mail: biuro@im-l.pl

Kontakt

Centrum informacji

Image
Napisz do nas

Image
tel. 012 296 46 10
fax 012 296 46 12

W ramach swojej działalności możemy Państwu zaoferować usługi doradcze mieszczące się w następujących kategoriach: 
 
DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA
 
Usługi doradcze prowadzące do uzyskania finansowania z różnych źródeł.
1.1.  Przygotowanie najlepszej strategii finansowania.
1.2.  Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł:
       - emisja akcji/obligacji na rynek zamknięty,
       - emisja nowych udziałów dla inwestora strategicznego,
       - fundusz venture capital,
       - dotacje z UE,
       - kredyt inwestycyjny/bieżący,
       - leasing finansowy/operacyjny.
1.3.  Rekomendacja źródeł finansowania.
 
Przygotowanie analiz i dokumentów niezbędnych do ubiegania się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych, włącznie z:
       - oceną finansowej i rynkowej sytuacji przedsiębiorstwa,
       - biznes planem inwestycji,
       - wnioskiem o dofinansowanie z UE,
       - wyceną przedsiębiorstwa,
       - przygotowaniem dla potencjalnych inwestorów informacji
         na temat działalności przedsiębiorstwa i jego sytuacji
         finansowej.
 
Negocjacje z instytucjami finansowymi.
 
DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSAMI FIRMY 

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa.
1.1.   Analiza bilansu.
1.2.   Analiza rachunku zysków i strat.
1.3.   Analiza przepływów pieniężnych.
1.4.   Analiza wskaźnikowa, w zakresie:
       - rentowności,
       - płynności finansowej,
       - aktywności i sprawności działania,
       - struktury kapitałowej.
 
Usługi doradcze usprawniające bieżące decyzje finansowe.
2.1. Zarządzanie zapasami.
2.2. Zarządzanie nadwyżkami środków pieniężnych.
2.3. Zarządzania należnościami handlowymi poprzez
       kształtowanie polityki kredytowo-dyskontowej.
 
Planowanie i modelowanie finansowe.
 
Analiza i ocena projektów inwestycyjnych.
4.1. Szacowanie przepływów projektu.
4.2. Analiza opłacalności inwestycji metodami dyskontowymi
      (NPV, IRR).
4.3. Analiza uzupełniająca, w tym analiza progu rentowności
      i analiza wrażliwości na możliwe zmiany, np. poziomu
      sprzedaży lub kosztów.
 
Usługi doradcze ułatwiające podejmowanie długoterminowych decyzji finansowych.
5.1. Optymalizacja struktury kapitału.
5.2. Analiza kosztu kapitału.
5.3. Kształtowanie polityki dywidendy.
5.4. Zarządzanie dźwignią operacyjną i całkowitą.
 
Wycena przedsiębiorstwa.
 
 
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA TERYTORIUM UNII EUROPEJSKIEJ
 
Analiza zasad, procedur, norm, obowiązujących przepisów i wymagań koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorstwo w celu sprawnego funkcjonowania na terytorium UE.
 
Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na wybranych rynkach.
2.1. Analiza rynku.
2.2. Określenie czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa.
 
Przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
3.1. Strategia produktu.
3.2. Strategia dystrybucji.
3.3. Strategia organizacji przedsiębiorstwa.
3.4 Strategia finansów i księgowości.
3.5. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Nasi Klienci

 

Zakładanie stron internetowych: Maszyna.pl, Projekt graficzny: rjan.com